จำนวนห้องเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

ชั้น จำนวน (ห้อง)
อนุบาล 1 145
อนุบาล 2 148
รวมก่อนประถมฯ 293
ประถมศึกษาปีที่ 1 147
ประถมศึกษาปีที่ 2 152
ประถมศึกษาปีที่ 3 156
ประถมศึกษาปีที่ 4 157
ประถมศึกษาปีที่ 5 153
ประถมศึกษาปีที่ 6 157
รวมประถมฯ 922
มัธยมศึกษาปีที่ 1 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 44
มัธยมศึกษาปีที่ 3 45
รวมมัธยมฯต้น 135
รวมทั้งหมด 1,350