จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนา จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 17,291
พุทธ 10,569
คริสต์ 5
อิสลาม 28
อื่นๆ 1