จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติ จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 17,291
ไทย 17,259
พม่า 18
กัมพูชา 9
เกาหลีใต้ 2
ซาอุดีอาระเบีย 1
ฟิลิปปิน 2