นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ

ประเภท(เรียนต่อ) จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 3,900
สังกัดสพฐ. 3516
สังกัดเอกชน 12
รร.พระปริยัติธรรม 16
กศน. 6
อื่นๆ 350