ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา คะแนน
ภาษาไทย 47.79
คณิตศาสตร์ 40.17
วิทยาศาสตร์ 40.69
สังคมศึกษา 45.08
ภาษาอังกฤษ 37.03

เปรียบเทียบผลสอบ

วิชา ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
ภาษาไทย 47.79 42.33
คณิตศาสตร์ 40.17 34.24
วิทยาศาสตร์ 40.69 39.62
สังคมศึกษา 45.08 47.16
ภาษาอังกฤษ 37.03 32.12