ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา คะแนน
ภาษาไทย 40.05
คณิตศาสตร์ 27.75
วิทยาศาสตร์ 35.59
สังคมศึกษา 41.99
ภาษาอังกฤษ 27.06

เปรียบเทียบผลสอบ

วิชา ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
ภาษาไทย 40.05 33.07
คณิตศาสตร์ 27.75 27.51
วิทยาศาสตร์ 35.59 33.09
ภาษาอังกฤษ 27.06 26.60
สังคมศึกษา 41.99 43.80