จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

ประเภท จำนวน (คน)
เด็กยากจน 11,403
กำพร้า 63
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 8
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 2
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1
ผลกระทบจากเอดส์ 2
รวมทั้งหมด 11,479