ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทักษะด้าน คะแนน(เฉลี่ย)
ภาษา 44.67
คำนวณ 37.11
เหตุผล 45.31