นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

ประเภท จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 685
ศึกษาต่อ 638
ไม่ศึกษาต่อ 36
อื่นๆ 11
ประเภท จำนวน (คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 638
สายสามัญ 293
สายอาชีวะ 253
สถาบันอื่นๆ 92
ประเภท จำนวน (คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 36
ประกอบอาชีพ 32
ไม่ประกอบอาชีพ 4
บวชในศาสนา 0